Support

 

Techincal Library

IMG Subject
การวัดค่าการปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ชานอ้อยจากโรงงงานน้ำตาล
การวัดค่าการปลดปล่อยไอเสีย (emission gas) จากโรงไฟฟ้าที่ใช้ชานอ้อยจากโรงงงานน้ำตาลในการผลิตไฟฟ้า การวัดค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้และค่าการปลดปล่อยจากโรงงานน้ำตาลที่ใช้ชานอ้อย ซึ่งเป็นชีวมวลในการผลิตไ
DeNOx at Power Plant
การตรวจวัดสมรรถภาพของระบบ De-NOx โดยใช้เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบพกพา  การใช้เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบพกพาในการตรวจวัดสมรรถภาพของระบบ De-NOx ในโรงไฟฟ้าที่มีการใช้หม้อไอน้ำ เพื
Emission in Mining
การใช้เครื่องวิเคราะห์การปลดปล่อยแบพกพาในงานเหมือง   ในการทำเหมืองเพื่อถลุงแร่ต่างๆ เช่น หินปูน ทองคำ อลูมิเนียมออกไซด์ ซึ่งต้องใช้กระบวนการที่แตกต่างกัน โดยเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการได้แก่
FolkLift Emission
 การวัดค่าการปลดปล่อยจากรถโฟล์คลิฟท์  รถโฟล์คลิฟท์ส่วนใหญ่จะมีเครื่องยนต์ภายใน โดยใช้ โพรเพน, ก๊าซธรรมชาติ, น้ำมันดีเซล หรือ เชื้อเพลิงอื่นๆ เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และการปลดปล่อยแ
การวัดแก๊สในเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือเครื่องยนต์ดีเซล emission in CNG / Diesel Engine
การใช้เครื่องวัดการปลดปล่อยแบบพกพากับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซหรือเครื่องยนต์ดีเซล   เครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายในมีหลายแบบทั้งตั้งอยู่กับที่และเคลื่อนย้ายได้และแบบใช้ก๊าซและน้ำมันดีเซล ซึ่งสัดส่วนอ
Emission gases in Cement industry
ความสำคัญของเครื่องวิเคราะห์การปลดปล่อยแบบพกพาเพื่อให้เกิดรปะสทิธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตและการเผาไหม้สำหรับโรงงานซิเมนต์   ในโรงงานปูนซิเมนต์ มีหลายสถานที่ที่ควรต้องตรวจวัดและเฝ้าระวังโดยใช
Portable Combustion / Emission Analyzer 
A COMPLETE STACK AND EXHAUST GAS CHOOSE FROM: SEM™ EMISSIONS SENSORS: CO – NO – NO2 – SO2 BAR-97 SPEC’D 3-GAS INFRARED SENSORS THREE AVAILABLE CONDITIONING SYSTEM
Combustion Analysis
เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำและเตาเผาแบบพกพา   เครื่องวัดปริมาณก๊าซไอเสียและค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบพกพาวัดอุณหภูมิก๊าซออกซิเจนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซ
มีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากการเผาไหม้
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ (By Product of combustion process)  เราอาจจะเคยได้ยินทฤษฎีของ  stoichiometric  เกี่ยวกับเรื่องการเผาไหม้ที่กล่าวไว้ว่า "SUPPLY JUST ENOUGH AIR TO BURN AL
หลักการของการเผาไหม้ (Combustion Theory)
วันนี้เราจะพูดถึงหลักการของการเผาไหม้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร  และมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ที่เราควรต้องทราบเอาไว้     ถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆ สั้นๆ ในเรื่องของการเ
Phone : 02-030-5852 | Email : sales@tasatec.com | Facebook : facebook.com/tasatech
© 2017 Tasatec.com. All Rights Reserved.