Support

 

News Update

อาการของคนโดยทั่วไปเมื่อร่างกายได้รับแก๊สแิอมโมเนี
เมื่อเกิดแก๊สแอมโมเนียรั่วไหล ที่ระดับเกิน 25 ppm  จะเริ่มเป็นอันตรายกับ...
การพิจารณาเลือกระบบ CEMs มาติดตั้ง
เมื่อต้องการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำระบบ CEMs มาใช้งาน สิ่งแรกที่อาจทำได้คือ...
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมมลพิษ
เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน สารตามรายการด้านล...
Detection of Gas Leakage วิธีตรวจสอบแก๊สรั่วarticl
การป้องกันเหตุคลอรีน หรือแก๊สอื่นๆ จากการรั่วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในระยะที่ผ่านมา...
Automobile Emission Analysis การวิเคราะห์แก๊สจากปร
ปัจจุบัน แก๊สไอเสียที่ออกจากรถยนต์ ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีปริมาณมากที่สุ...
เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว
การวัด โปรตีน ความชื้น น้ำมัน ในตัวอย่างจำพวกเม็ด เมล็ดพันธุ์ ทำได้โดยง่ายแล้วใน...
Green House Gas Monitoring (GHG) การวัดก๊าซเรือนกร
ภายใต้กฎหมายใหม่ที่จะบังคับรายงานก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน 40 CFR Part 98  ...
การตรวจวัดก๊าซมีเทน Measuring Methane
การตรวจวัดก๊าซมีเทน  Measuring Methane  ปัจจุบัน การสิ่งปลูกสร้างหล...
Tasatec เดินสายประชาสัมพันธ์
 "โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบพลังงานในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสด...
 
 
Phone : 02-030-5852 | Email : sales@tasatec.com | Facebook : facebook.com/tasatech
© 2017 Tasatec.com. All Rights Reserved.