ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

สารตามรายการด้านล่างนี้จะต้องมีการตรวจวัดและควบคุมก่อนที่จะระบายออกจากโรงงาน

๑. ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)
๒. พลวง (Antimony)
๓. สารหนู (Arsenic)
๔. ทองแดง (Copper)
๕. ตะกั่ว (Lead)
๖. ปรอท
๗. คลอรีน (Chlorine)
๘. ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride)
๙. กรดกํามะถัน (Sulfuric acid)
๑๐. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide)
๑๑. คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)
๑๒. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)
๑๓. ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen)
๑๔. ไซลีน (Xylene)
๑๕. ครีซอล (Cresol)
 

สำหรับปริมาณควบคุมในแต่ละประเภทของโรงงานนั้น ท่านสามารถสอบถามข้อมูลจากเราได้ที่ (66) 2 938 1059

Similar Posts