การบำรุงรักษาเซนเซอร์ในระบบตรวจจับก๊าซแอมโมเนีย (AMMONIA Bump Test)

ปัจจุบัน ทาซาเทคเรามีจำหน่ายเซนเซอร์แอมโมเนีย ที่ใช้ในระบบตรวจจับการรั่วไหลของแอมโมเนียที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ตามมาตรฐานของ OSHA ซึ่งใช้เป็นสากลในสถานที่ปฏิบัติงานทั่วไป ตามตารางด้านล่างนี้

ProductSensor TypeSensor RangeDefault Factory Alarm Setpoints
LPT-A Analog TransmitterElectrochemical0 – 500 ppmLow: 25 ppm
Mid: 35 ppm
High: 250 ppm
LPT-A-VLT Vent Line TransmitterCatalytic0 – 3% volume0.5% (5,000 ppm)
LPT-M Modbus® TransmitterElectrochemical0 – 500 ppmLow: 25 ppm
Mid: 35 ppm
High: 250 ppm
LPT-B BACnet® TransmitterElectrochemical0 – 500 ppmLow: 25 ppm
Mid: 35 ppm
High: 250 ppm
CXT Explosion Proof
Transmitter
Electrochemical0 – 500 ppmLow: 25 ppm
Mid: 35 ppm
High: 250 ppm

BUMP TEST คืออะไร

Bump Test คือการทดสอบว่าเซนเซอร์นั้น ตอบสนองต่อ target gas หรือไม่ ซึ่งในที่นี้คือก๊าซ แก๊สแอมโมเนีย (Ammonia) NH3 และสัญญาณเตือนในระดับต่างๆทำงานอยู่หรือไม่ โดยวิธีการก็คือ การปล่อยแก๊สแอมโมเนียให้ไปสัมผัสกับเซนเซอร์โดยตรง และดูว่าเซนเซอร์ตองสนองด้วยการขึ้นค่าความเข้มข้นแก๊สที่หน้าจอหรือไม่ จากนั้นดูว่าสัญญาณเตือนในระดับต่างๆทำงานถูกต้องหรือไม่ เป็นการทดสอบเบื้องต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบตรวจสอบแก๊สแอมโนเนียทำงานเป็นปกติ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรักษา แอมโนเนียระบบตรวจจับก๊าซแอมโมเนีย และแอมโมเนียเซนเซอร์ ที่ควรทำตามรอบการ validate ซึ่งจะแตกต่างจากการบำรุงรักษาเต็มรูปแบบ หรือการสอบเทียบ (calibration) ที่เราดูความแม่นยำเป็นหลัก

WHAT IS A BUMP TEST AND WHY SHOULD THEY BE DONE?
A bump test is a brief exposure of the sensor to gas and verifies if the sensor is responding and the alarm is functioning.
HOW OFTEN SHOULD AN AMMONIA GAS DETECTOR BE BUMP TESTED?
At minimum, the ammonia gas detector should be bump tested once a month as part of the monthly maintenance plan for
the device. There is no limit on the number of bump tests; they may be done more often depending on application and the
comfortability/confidence level one has in the device and how it responds. If a bump test fails, a full calibration should be done.
Bump test dates and results should be written down in a log book.
WHAT IS CALIBRATION AND WHY SHOULD IT BE DONE?
Calibration is the exposing of the sensor to a certified concentration of gas for a particular length of time and verifies that the gas
detector is providing an accurate reading.
HOW OFTEN SHOULD AN AMMONIA GAS DETECTOR BE CALIBRATED?
At minimum, the gas detector should be calibrated every 6 month. More frequent calibrations may be required depending on
application, regulatory laws, sensor response and exposure levels to the gas. If a bump test fails, a full calibration should be done.
Calibration dates and results should be written down in a log book.
WHAT IS THE LIFESPAN OF AN AMMONIA SENSOR?
The lifespan of an ammonia sensor is measured in ppm hours. The more gas the sensor sees (constant exposure), the shorter the
life span of the sensor. A high concentration all at once will poison it and render it useless.
WHERE DO I FIND MORE INFORMATION ABOUT AMMONIA SAFETY STANDARDS AND REGULATIONS?
Check your local/provincial/state’s:
• Safety Standards Act for gas safety regulations
• WorkSafe regulations

We serve these industry for Ammonia detector
Ice rinks
Chiller rooms
Cold storage
Manufacturing plants
– Fertilizer
– Pharmaceuticals and cosmetics
– Textiles
– Ammonia
Supermarkets
Convenience Stores
Ice cream plants
Ice making plants
Meat packing and processing plants
Universities
Food processing plants
Wineries and breweries
Food distribution centers
Livestock facilities
Chemical storage rooms
Hospitals

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเซนเซอร์ในระบบตรวจจับก๊าซแอมโมเนีย (AMMONIA Bump Test) ได้ที่ : 02-030-5852 Ext.102


contact-us-tasatec