ความสูงและตำแหน่งในการติดตั้งเซนเซอร์ Sensor mounting heights and location

ความสูงและตำแหน่งในการติดตั้งเซนเซอร์

ท่านทราบหรือไม่ว่าความสูงและตำแหน่งการติดตั้งเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับก๊าซนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากก๊าซแต่ละชนิดมีลักษณะจำเพาะของแต่ละก๊าซ เช่น น้ำหนัก ไม่เหมือนกัน ดังนั้น ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม จะช่วยให้เซนเซอร์สามารถตรวจจับก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น เซนเซอร์สำหรับก๊าซบางชนิดเหมาะสำหรับติดตั้ง ณ แหล่งกำเนิดเช่นใกล้ท่อก๊าซหรือคอมเพรสเซอร์ ส่วนเซนเซรอ์สำหรับก๊าวบางชนิดไม่เหมาะที่จะติดตั้ง ณ จุดที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 

ดังนั้น ก่อนทำการติดตั้งเซนเซอร์สำหรับก๊าซชนิดใด การทราบข้อมูลเกี่ยวการติดตั้งที่เหมาะสม จะช่วยให้เซนเซอร์สามารถตรวจจับก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sensor mounting heights and location

The sensor mounting height depends on the density of the gas relative to air. Heavier than air gases should be detected 6 inches from the floor, lighter than air gas sensors should be placed on or near the ceiling, and gases which have a density close to that of air should have sensors installed in the “breathing zone” 4 – 6 feet from the floor. The breathing zone refers to the area 4 – 6 feet from the floor, where most human breathing takes place. This is a good default location for sensors, as many gases are often well dispersed in air.

Consideration should be given to accessibility for calibration when locating sensors. For example, a sensor mounted 30 feet off the floor will be difficult or even hazardous to service.

Sensors should be placed near the source of the gas if possible. For example, near the compressor or piping.

Sensors should not be placed near ventilation fans or openings to outside. They should be placed in areas where there is good air circulation, but not in the path of rapidly moving air. Pay particular attention to “dead air spots” where there is little or no air movement.

Mounting Heights for Common Gases…

บนหรือใกล้เพดาน

On or Near the Ceiling:

• Ammonia (NH3)

• Hydrogen (H2)

• Methane (CH4)

• Methanol (CH4O)

• TVOC (target gas dependant)

ระดับการหายใจ (4-6 ฟุตเหนือพื้นดิน๗

Breathing Zone (4 – 6 ft above floor):

• Acetylene (C2H2)

• Carbon Dioxide (CO2)

• Carbon Monoxide (CO)

• Ethylene (C2H4)

• Formaldehyde (CH2O)

• Hydrogen Sulphide (H2S)

• Oxygen (O2)

• NItric Oxide (NO)

• Nitrogen Dioxide (NO2)

• Phosphine (PH3)

• Silane (SiH4)

ใกล้พื้นดิน (6 นิ้วเหนือพื้นดิน)

Near the Floor (6 inches above floor):

• Alcohol

• Benzene (C6H6)

• Chlorine (Cl2)

• Diesel Fuel

• Ethanol (C2H6O)

• Fluorine (F2)

• Gasoline

• Hydrogen Chloride (HCl)

• Hydrogen Cyanide (HCN)

• Hydrogen Fluoride (HF)

• Hexane (C6H14)

• Isobutane (C4H10)

• Isobutylene (C4H8)

• Jet Fuel

• Ozone (O3)

• Propane (C3H8)

• Pentane (C5H12)

• Propylene / Propene (C3H6)

• Refrigerants

• Sulphur Dioxide (SO2)

• Toluene (C7H8)

• TVOC (target gas dependant)

• Xylene (C8H10) 


contact-us-tasatec