ตำแหน่งในการติดตั้งของเซ็นเซอร์ At What Height Should Sensors be Mounted

ตำแหน่งในการติดตั้งของเซ็นเซอร์ควรเป็นอย่างไร?

ตำแหน่งในการติดตั้งเซ็นเซอร์ขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งานและความหนาแน่นของก๊าซเมื่อเทียบกับอากาศ โดยทั่วไปแล้วก๊าซที่หนักกว่าแก๊สในอากาศควรจะถูกตรวจจับได้ในะยะ 6 ฟุตจากพื้น ส่วนก๊าซที่เบากว่า เซ็นเซอร์ก๊าซอากาศก็ควรวางไว้บนหรือใกล้เพดาน และก๊าซที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกับอากาศควรติดตั้งเซ็นเซอร์ใน “ระดับหายใจ” คือ 4 – 6 ฟุตจากพื้น ซึ่งการหายใจของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ทั้งนั้นควรคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึงสำหรับการสอบเทียบเมื่อทำการค้นหาเซ็นเซอร์ด้วย ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ 30 ฟุตจากพื้นอาจเป็นเรื่องยากหรือเป็นอันตรายต่อการซ่อมบำรุง

► What should the mounting height of the sensors be?

The sensor mounting height depends the type of application and on the density of the gas relative to air. Heavier than air gases should typically be detected 6 inches from the floor, lighter than air gas sensors should typically be placed on or near the ceiling, and gases which have a density close to that of air should have sensors installed in the “breathing zone” 4 – 6 feet from the floor. The breathing zone refers to the area 4 – 6 feet from the floor, where most human breathing takes place. This is a good default location for sensors, as many gases often disperse well in air.

Consideration should be given to accessibility for calibration when locating sensors. For example, a sensor mounted 30 feet off the floor will be difficult or even hazardous to service.

Sensors should be placed near the source of the gas if possible. For example, near the compressor or piping.

Sensors should not be placed near ventilation fans or openings to outside. They should be placed in areas where there is good air circulation, but not in the path of rapidly moving air. Pay particular attention to “dead air spots” where there is little or no air movement.

Some applications may require the sensor to be mounted at a different height than indicated below. If you have any questions, please ask your Regional Sales Manager or our Technical Service Department.

Typical Mounting Heights for Common Gases…

On or Near the Ceiling:
• Ammonia (NH3)
• Hydrogen (H2)
• Methane (CH4)

Breathing Zone (4 – 6 ft above floor):
• Acetylene (C2H2
• Carbon Dioxide (CO2)
• Carbon Monoxide (CO)
• Ethylene (C2H4)
• Formaldehyde (CH2O)\
• Oxygen (O2)
• Nitric Oxide (NO)
• Nitrogen Dioxide (NO2)
• Phosphine (PH3)
• Silane (SiH4)

• Hydrogen Sulphide (H2S) (3 ft above floor)

Near the Floor (6 inches above floor):
• Alcohol
• Benzene (C6H6)
• Chlorine (Cl2)
• Diesel Fuel
• Ethanol (C2H6O)
• Fluorine (F2)
• Gasoline
• Hydrogen Chloride (HCl)
• Hydrogen Cyanide (HCN)
• Hydrogen Fluoride (HF)
• Hexane (C6H14)
• Isobutane (C4H10)
• Isobutylene (C4H8)
• Jet Fuel
• Ozone (O3)
• Propane (C3H8)
• Pentane (C5H12)
• Propylene / Propene (C3H6)
• Refrigerants
• Sulphur Dioxide (SO2)
• Toluene (C7H8)
• TVOC (target gas dependant)
• Xylene (C8H10)