Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy การสังเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านิวเคลียร์ (NMR)

การสังเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านิวเคลียร์ (NMR)

การสังเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (NMR) คือเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพและการวิจัยเพื่อกำหนดเนื้อหาและความบริสุทธิ์ของตัวอย่างเช่นเดียวกับของโครงสร้างโมเลกุล มีหลายโปรแกรมที่แตกต่างกัน เช่น ยา, เคมี, การกำหนดความบริสุทธิ์, การทดสอบแบบไม่ทำลาย, การเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม, การตรวจสอบการรั่วไหลหรือLeak, การควบคุมกระบวนการ, NMR ของโลก, การคำนวณด้วย Quantum และ magnetometers เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ NMR มีความแข็งแรงและมีขนาดใหญ่ ฮีเลียม (Helium) ระบายความร้อนด้วยตัวนำยิ่งยวด เพราะความละเอียดขึ้นอยู่กับความแรงของสนามแม่เหล็กหากมีการรั่วไหลหรือLeakของสารหล่อเย็นฮีเลียม(Helium)สามารถแทนทีออกซิเจน (Oxygen) ในภาวะแวดล้อมก่อให้เกิดอันตรายได้  เหตการณ์เช่นนี้  บวกกับ ผู้คนที่ทำงานอยู่ในบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจน(Oxygen) ลดลงอย่างต่อเนื่องระบบการสุ่มตัวอย่างอากาศที่ต้องอยู่ในสถานที่เพื่อตรวจสอบระดับออกซิเจน(Oxygen)ในห้องที่มีฮีเลียม(Helium) ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในห้องที่มีฮีเลียม(Helium)รั่วไหล(Leak)หรือออกซิเจน(Oxygen)ต่ำลง

เทคโนโลยีDCC-MRI Oxygen Sampling System เป็นโซลูชัน ที่เหมาะสำหรับการตรวจจับอันตรายที่มาจากแก๊ส เช่น หากมีรอยรั่วเกิดขึ้นสำหรับฮีเลียม(Helium)และระดับออกซิเจน(Oxygen)ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์การแจ้งเตือน, เสียงfจะดังขึ้นและรีเลย์จะเรียกเปลี่ยนเพื่อเปิดใช้งานพัดลมดูดอากาศ โดยการตรวจจับการรั่วไหลหรือมีการ Leak เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวจากการขาดออกซิเจน(Oxygen)

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy is an analytical chemistry technique used in quality control and research for determining the content and purity of a sample as well as its molecular structure. It has many different applications: medicine, chemistry, purity determination, non-destructive testing, data acquisition in the petroleum industry, flow probes, process control, Earth’s field NMR, zero field NMR, quantum computing and magnetometers.NMR spectrometers have a very strong, large, liquid Helium-cooled superconducting magnet, because resolution directly depends on magnetic field strength.

If a coolant leak occurs, the Helium can displace the oxygen (O2) in the environment, creating a dangerous situation for the people in the room. A continuous oxygen sampling system needs to be in place to monitor for Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopypotential oxygen deficiency levels to ensure the health and safety of staff in the room.Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy Critical Environment Technologies Canada Inc. (CETCI)’s Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy


DCC-MRI Oxygen Sampling System is the solution. If a leak occurs and the O2 level drops below the alarm threshold, an audible alarm will sound and the relay will trigger a switch to activate the exhaust fans. By detecting leaks early, the danger to the occupants in the room from O2 deficiency and additional costs due to inefficiencies in the NMR unit can be reduced.Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy.

ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ เซ็นเซอร์ที่จะนำมาใช้งานกับพื้นที่ที่มีการสังเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านิวเคลียร์ (NMR) Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy หรือ ข้อมูล การทำงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านิวเคลียร์ (NMR) Nuclear Magnetic Resonance ติดต่อเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ


contact-us-tasatec