พลาสติกชีวภาพ Bio plastic

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) คือ พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ (Biobase) สามารถปลูกหมุนเวียนและทดแทนกันได้โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง โดยมีคุณสมบัติ ทั้งสามารถย่อยสลายได้ และย่อยสลายไม่ได้ทางชีวภาพ

พลาสติกย่อยสลายได้ คือ?
พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยขั้นตอนสุดท้ายจะถูกย่อยโดยจุลินทรีย์จนกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และมวลชีวภาพ ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม เมื่อย่อยสลายแล้วผลที่ได้จะไม่มีส่วนของพลาสติก และสารพิษหลงเหลืออยู่เลย

พลาสติกชีวภาพมี 2 ประเภทคือ

จากต้นทางที่ใช้วัตถุดิบชีวภาพ (bio – mass)

จากของสำเร็จที่ปลายทางที่ สามารรถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ PBS


และเรื่องควรรู้เกี่ยวกับ PBS ก็มีมากมาย อาธิเช่น

PBS ผลิตได้จากผลิตผลทางธรรมชาติหลายชนิด อาทิ น้ำตาลดิบ และ มันสำปะหลัง
PBS สามารถย่อยสลายกลายเป็นผงธุลีได้ภายใน 2 – 3 เดือนในสภาวะแวดล้อมปกติ
PBS สามารถนำไปผสมกับพลาสติกชนิดต่างๆ เพื่อผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้
PBS มีคุณสมบัติทนความร้อนจึงเหมาะในการใช้เคลือบแก้วกระดาษ
PBS นิยมใช้ทำเป็นฟิล์มคลุมหน้าดินในภาคเกษตร และถุงก๊อบแก๊บ
PBS ปลอดภัยที่จะใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร รวมถึงช้อนส้อม แบบใช้แล้วทิ้ง
PBS สามารถย่อยสลายได้ในน้ำ จึงช่วยลดขยะสะสมในแหล่งน้ำ
การใช้ PBS จะช่วยลดปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ ซึ่งปัจจุบันเป็นขยะพลาสติกถึง 20% (โดยปริมาตร)

PBS จะมีคุณสมบัติคล้ายกับ polyolefins เช่น PE  PP หรือ PET และสามารถผสมกับ PLA เพื่อที่จะเพิ่ม HDT ลดความเปราะ และเพิ่มความยืดหยุ่นให้วัสดุได้ แต่ก็ยังติดข้อจำกัดเรื่องราคาที่ยังแพงอยู่

หากลูกค้าสนใจเกี่ยวกับสินค้าด้านพลาสติกชีวภาพ หรือ Bio plastic สามารถติดต่อเราได้ที่นี่เลยค่ะ

Girl in a jacket