การวัดค่าการปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ชานอ้อยจากโรงงงานน้ำตาล

การวัดค่าการปลดปล่อยไอเสีย (emission gas) จากโรงไฟฟ้าที่ใช้ชานอ้อยจากโรงงงานน้ำตาลในการผลิตไฟฟ้าการวัดค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้และค่าการปลดปล่อยจากโรงงานน้ำตาลที่ใช้ชานอ้อย ซึ่งเป็นชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งแต่เดิมจะใช้ชานอ้อยมาเผาและใช้กับหม้อไอน้ำเพื่อทำให้เกิดไอน้ำในการผลิต ซึ่งการใช้เชื้อเพลิงแบบเดิมในปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น ดังนั้น ในกระบวนการผลิตน้ำตาลสมัยใหม่ จะใช้หม้อไอน้ำที่ใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ต่อเข้ากับเครื่องปั่นไฟเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและสามารถขายได้  ซึ่งค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้จะเป็นตัวบอกถึงความสำเร็จในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำและการลดการปลดปล่อยว่า หม้อไอน้ำที่ใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงสามารถเผาไหม้ได้สะอาดและปลดปล่อยออกมามากน้อยเพียงใด รวมทั้งเป็นการควบคุมการปล่อยปล่อยก๊าซสู่สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

file_7

Measuring Combustion Efficiency & Emissions from a Sugar Mill as a Cogeneration Process

SugarMillBoilerCogeneration

 For many years, sugar mills have burned bagasse, the fibrous byproduct of the processing of sugarcane, using special boilers that produce the steam needed to help break down the sugar cane.As the cost of powering this equipment by burning fossil fuels has steadily risen, the use of biofuel cogeneration as a source of power production has become more prevalent. Many sugar mills have updated their bagasse-fired boilers and linked them to generators that produce electricity used to power the mill’s operations and to be sold to the local power grid. Optimizing combustion efficiency and achieving cleaner burning throughout the process will generate more electricity and steam, and reduce harmful emissions. These results can be achieved if the equipment used in the cogeneration process is frequently tested using a portable emissions analyzer. Combustion Efficiency & SafetyMeasuring the levels of O2 (oxygen), CO (carbon monoxide), and CxHy (hydrocarbons) being emitted from bagasse-fired boilers will inform the mill’s operators if their equipment is burning the biomass cleanly and efficiently. Achieving higher efficiency will allow them to minimizing the amount of auxiliary fossil fuel being used to help power the system. Environmental EmissionsMonitoring the CO2, SO2, and NOx emissions from the system is necessary to ensure compliance with current environmental regulations and to minimize environmental and health hazards. Emissions measurements should also be taken before and after the flue gas cleaning system to ensure the efficient elimination of any corrosive components present in the system.


contact-us-tasatec