เครื่องมือวัดความหนาแน่น Bulk Density Apparatus (ASTM D1895 Method A)

Bulk Density with Standard ASTM D1895

These test methods cover the measurement of apparent density, bulk factor, and where applicable, the pourability of plastic materials such as molding powders. Different procedures are given for application to the various forms of these materials that are commonly encountered, from fine powders and granules to large flakes and cut fibers.

1. The values stated in SI units are to be regarded as the standard. The values in parentheses are for information only.

2. This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Note 1—Test Method A is equivalent to ISO Method R 60 as described in the appendix. Test Method C is identical with ISO Method R61.

4. Test Method A (see Note 1) covers the measurement of the apparent density of the fine granules and powders that can be poured readily through a small funnel.

5. Test Method B covers the measurement of the apparent density of coarse, granular materials, including dice and pellets, that either cannot be poured or that pour with difficulty through the funnel described in Test Method A.

6. Test Method C (see Note 1) covers the measurement of the apparent density of materials supplied in the form of coarse flakes, chips, cut fibers, or strands. Such materials cannot be poured through the funnels described in Test Methods A and B. Also, since they ordinarily are very bulky when loosely poured and since they usually are compressible to a lesser bulk, even by hand, a measure of their density under a small load is appropriate and useful.

Apparent Density – Bulk Density – Bulk Factor – Density And Relative Density – Physical Properties – Plastic Powders – Plastics – Pourability – Rheological Properties

วิธีการทดสอบ การวัดความหนาแน่น ด้วย Standard ASTM D1895 ที่เห็นได้ถึงปัจจัยการรวมตัวและความสามารถในการไหลของวัสดุพลาสติก เช่น ผง เมล็ด ผงละเอียดเม็ดเล็กๆ จนถึงเกล็ดขนาดใหญ่และเส้นใยตัด

1. ค่าที่ระบุในหน่วย SI จะถือเป็นมาตรฐาน Standard ASTM D 1895 ค่าในวงเล็บเป็นข้อมูลเท่านั้น

2. มาตรฐาน Standard ASTM D1895 นี้มีความรับผิดชอบในการกำหนดแนวทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่เหมาะสม

หมายเหตุ 1 – วิธีทดสอบ A เทียบเท่ากับ ISO วิธี R 60 ตามที่อธิบายไว้ในภาคผนวก วิธีทดสอบ C เหมือนกับวิธี ISO R 61

3. วิธีทดสอบ A (ดูหมายเหตุ 1) Standard ASTM D 1895 ครอบคลุมถึงการวัดความหนาแน่นของเม็ดสีและผงละเอียดซึ่งสามารถเทผ่านช่องทางขนาดเล็กได้

4. วิธีการทดสอบ B Standard ASTM D 1895 ครอบคลุมการวัดความหนาแน่นที่เห็นได้ชัดของวัสดุเม็ดหยาบรวมทั้งลูกเต๋าและเม็ดที่ไม่สามารถเทผ่านช่องทางที่ในวิธีทดสอบ A

5. วิธีทดสอบ C (ดูหมายเหตุ 1) ครอบคลุมการวัดความหนาแน่นที่เห็นได้ของวัสดุที่ให้มาในรูปแบบของเกล็ดหยาบเศษเส้นใยตัดหรือเส้นใย วัสดุดังกล่าวไม่สามารถเทผ่านทางช่องทางที่อธิบายไว้ในวิธีการทดสอบ A และ B Standard ASTM D 1895 เนื่องจากโดยปกติจะมีขนาดใหญ่ วัดความหนาแน่น โหลดมีความเหมาะสม

สมบัติทางฟิสิกส์ – ผงพลาสติก – พลาสติก – ความทนทาน – คุณสมบัติทางรีโอโลจี

เครื่องมือวัดความหนาแน่น Bulk Density Apparatus (ASTM D1895 Method A) การทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความหนาแน่นของผงแป้ง เม็ดและของแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับแร่ธาตุ (ดิน กรวด ทราย) สารเคมี (ยา) พลาสติกเช่นโพลิเอธิลีน ( hdpe หรือ mdpe) พีวีซีโพลีสไตรีน ฯลฯ หรืออาหารและมวลของอนุภาค วิธีทดสอบส่วนใหญ่จะใช้เพื่อวัดความหนาแน่นที่ชัดเจนของเม็ดละเอียด ที่สามารถเทได้อย่างง่ายผ่านช่องทางรูปตัววี วัสดุที่ทดสอบไหลลงสู่ถ้วยรูปทรงกระบอกที่มีปริมาตร 100 ซม.

สำหรับวัสดุที่มีลักษณะเป็นเกล็ดหยาบ หรือเป็นเศษ หรือเส้นใยตัดที่ ไม่สามารถเทได้โดยใช้วิธีทดสอบ A ด้านบนได้ เราใช้กระบอกสูบและลูกสูบวัดตามมาตรฐาน ASTM D1895 Method C แทนได้

Cr.https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1895-96R10.htm


contact-us-tasatec