วัดความชื้นตะกอนหินปูน การผสมซินเตอร์ Moisture in Sinter Mix

Moisture in Sinter Mix

การวัดความชื้นตะกอนหินปูนมีความสำคัญต่อการผสมซินเตอร์ เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ความชื้นส่งผลต่อการซึมผ่านของก๊าซก่อนกระบวนการเผาไหม้ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพแร่ที่จะนำไปใช้งาน

ส่วนผสมของซินเตอร์ประกอบด้วยแร่ส่วนใหญ่ (เช่น เหล็กหรือสังกะสี) หินปูน และถ่าน ส่งผลต่อคุณภาพการเผา ดังนั้นระดับความชื้นและน้ำหนักของส่วนผสมแต่ละอย่างจึงมีความสำคัญ โดยความชื้นต้องอยู่ใน % ที่เหมาะสมก่อนที่จะป้อนไปยัง Sinter Strand

#วัดความชื้นตะกอนหินปูน #ซินเตอร์ #การผสมซินเตอร์ #Moisture_in_Sinter_Mix #Sinter_Mix

 Application Briefs – Minerals

Moisture measurement is extremely important in sinter mix as moisture % affects pre-ignition gas permeability and other burn characteristics which in turn influences ore reduction rate and final quality.

Sinter Production Process Sinter mix comprises mainly ore (e.g. iron or zinc), limestone and coke. Other ingredients such as dolomite, manganese, and lime may be incorporated into the mix. The “recipe” for the raw mix is critical to sinter quality, thus the moisture level and weight of each ingredient is important. The ingredients are apportioned, and fed into mixing rolling drums to homogenize the mix, then it is conveyed to the conditioner where moisture is added to its optimum % before being fed to the Sinter Strand.

Measurement Locations On individual components e.g. limestone,

  1. On the conditioner inlet (4-5%), possibility for feed forward loop.
  2. On the conditioner outlet (7-8%), this allows closed-loop moisture control prior to feeding the Sinter Strand.

Gauge Installation The gauge should be positioned 6-15” from the product, and 20o C to the perpendicular if the surface appears reflective (perpendicular otherwise), this pass height tolerance allows for variations in bed depth.

Product flow should be continuous and of sufficient depth that the transporting medium isn’t seen by the gauge. If flow is discontinuous, a gating option can be used to enable measurement only when product is viewed.

Measurement Performance

 MeasurementLocationTarget %Typical Accuracy %
Limestone CrushedPre-Mixer4-6%0.2%
Conditioner InletSinter Mix4-6%0.3%
Sinter MixConditioner Outlet7-8%0.3%

Note: in certain processes when changing to a new sinter bed, fine tuning the calibration may be required to compensate for differing sources of the iron ore.


contact-us-tasatec