วัดออกซิเจนในงาน CERAMICS oxygen measurement

วัดออกซิเจนในงาน CERAMICS oxygen measurement
Application: วัดออกซิเจนช่วง TRACE Oxygen

กระบวนการแปรรูปวัสดุเซรามิกเพื่อการใช้งานทางอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ที่ผ่านความร้อน กระบวนการนี้ไวต่อออกซิเจนและมักต้องมีการตรวจสอบความเข้มข้นของออกซิเจนภายในเตาอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีลักษณะทางกายภาพบางอย่างที่ถ่ายทอดให้กับผลิตภัณฑ์

The processing of ceramic materials for industrial and/or commercial usage often encompasses heat treating/curing. The process is oxygen-sensitive and frequently requires close monitoring of the oxygen concentrations within the oven to ensure that certain physical characteristics are imparted to the product.


contact-us-tasatec