วัดออกซิเจนในงาน FOOD & BEVERAGE PACKAGING Oxygen Measurement

วัดออกซิเจนในงาน FOOD & BEVERAGE PACKAGING Oxygen Measurement
Application: วัดออกซิเจนช่วง TRACE OR PERCENT OXYGEN PERCENT CARBON DIOXIDE


ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารวัดระดับออกซิเจนในพื้นที่ว่าง (ช่องว่างของผลิตภัณฑ์) ในขวด กระป๋อง และบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน พวกเขาใช้ก๊าซเฉื่อย (ไนโตรเจน อาร์กอน หรือ CO²) เพื่อล้างช่องว่างระหว่างศีรษะและต้องการวิธีการตรวจสอบระดับออกซิเจนเพื่อวัตถุประสงค์ในการถาม/ตอบ ระดับออกซิเจนที่มากเกินไปจะลดอายุการเก็บรักษาและทำให้รสชาติและ/หรือลักษณะสีเสียไป

Processors of beverages and food products measure the oxygen levels in the headspace (space void of product) in bottles, cans and soft packaging. They use an inert gas (nitrogen, argon or CO²) to purge the headspace and need a means of checking oxygen levels for Q/A purposes. Excessive levels of oxygen reduce shelf life and spoil taste and/or color characteristics.


contact-us-tasatec