วัดออกซิเจนในงาน HEAT TREATING Oxygen Measurement

วัดออกซิเจนในงาน HEAT TREATING Oxygen Measurement
Application: วัดออกซิเจนช่วง TRACE OR PERCENT OXYGEN

เมื่อทำการคาร์บูไรซิ่ง, ไนไตรดิ้ง, การขัด, การประสาน, ไซยาไนด์แบบแห้ง, การเผาผนึก, การหลอมโลหะและโลหะผสม ฯลฯ ความเข้มข้นของออกซิเจนที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของพื้นผิวโลหะ อาจทำให้พื้นผิวเกิดการสลายตัวของคาร์บอน และอาจส่งผลต่อศักยภาพของคาร์บอนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในท้ายที่สุด ในกรณีที่เกิดปัญหาข้างต้นจะทำการตรวจวัดค่าออกซิเจน

When carburizing, nitriding, polishing, brazing, dry cyaniding, sintering, annealing of metal and alloys, etc., excessive oxygen concentrations may cause oxidation of metal surfaces, may cause decarburization of surfaces, and may affect carbon potential and ultimately product quality. In cases where the above problems exist, oxygen measurements are made.


contact-us-tasatec