วัดออกซิเจนในงาน NUCLEAR Oxygen Measurement Oxygen Measurement

วัดออกซิเจนในงาน NUCLEAR Oxygen Measurement Oxygen Measurement
Application: วัดออกซิเจนช่วง TRACE OXYGEN

ของแข็งและก๊าซกัมมันตภาพรังสีหลายชนิดที่ใช้สำหรับการวิจัยทางการแพทย์หรือนิวเคลียร์จะต้องใช้งานภายใต้สภาวะเฉื่อย บ่อยครั้ง ออกซิเจนถูกวัดเพื่อเป็นหลักประกันถึงลักษณะเฉื่อยของสิ่งแวดล้อม

Various radioactive solids and gases used for medical or nuclear research must be employed under inert conditions. Frequently, oxygen is measured as a means of assuring the inert characteristics of the environment.


contact-us-tasatec