วัดออกซิเจนในงาน OIL RECOVERY Oxygen Measurement

วัดออกซิเจนในงาน OIL RECOVERY Oxygen Measurement
Application: วัดออกซิเจนช่วง TRACE OXYGEN

บ่อน้ำมันที่มีแรงดันภายในไม่เพียงพอที่จะขนส่งน้ำมันดิบมักจะมีระบบการกู้คืนสำรอง วิธีรองวิธีหนึ่งใช้ส่วนผสมของ CO²/N² ซึ่งปั๊มลงไปในหลุมเพื่อพยายาม “ดัน” น้ำมัน หากระดับออกซิเจนเกิน 5 ppm อยู่ในส่วนผสมของ CO²/N² จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่เยื่อบุหลุม หากปล่อยไว้เฉยๆ การนำน้ำมันกลับมาใช้ใหม่อาจเป็นไปไม่ได้เนื่องจากการกัดกร่อนของวัสดุบุผิว

Oil wells which have insufficient internal pressure to transport the crude are usually provided with secondary recovery systems. One secondary method employs the use of a CO²/N² mixture which is pumped down the well in an attempt to “push up” the oil. If oxygen levels in excess of 5 ppm are in the CO²/N² mixture, oxidation of the well lining will take place. If allowed to go unabated, oil recovery may become impossible due to corrosion of the lining.


contact-us-tasatec