วัดออกซิเจนในงาน VESSEL BLANKETING Oxygen Measurement

วัดออกซิเจนในงาน VESSEL BLANKETING Oxygen Measurement
Application: วัดออกซิเจนช่วง TRACE OXYGEN

ภาชนะปฏิกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานมักจะเต็มไปด้วยก๊าซเฉื่อยและปิดสนิท การรั่วไหลของออกซิเจนในภาชนะเหล่านี้จะส่งเสริมการเกิดออกซิเดชันของพื้นผิวถ่ายเทความร้อน ทำให้ประสิทธิภาพลดลงเมื่อนำกลับไปใช้งาน ออกซิเดชั่นยังเร่งการสึกหรอของส่วนประกอบเครื่องปฏิกรณ์ต่างๆ

Reactor vessels, not in operation, are usually filled with an inert gas and sealed. Leakage of oxygen into these vessels will promote oxidation of heat transfer surfaces causing a reduction in efficiency when placed back in use. Oxidation will also accelerate the wear of various reactor components prompting costly replacement.


contact-us-tasatec