การทดสอบยาง vulcanization characteristic ASTM D2084, ISO 3417 Oscillating Disk Rheometer

Oscillating Disk Rheometer คือ การหาเวลาที่ใช้ในการคงรูปของยาง (หรือหาอัตราเร็วของการเกิด vulcanization characteristic) โดยวัดค่าความแข็งที่เพิ่มขึ้นของยาง compound เมื่อเกิดการ vulcanization จากการสั่นของตัววัด (Disc) ภายในช่องวัด (Chamber) อุปกรณ์นี้ นอกจากจะช่วยบอกระยะเวลาที่ทำให้เกิดยางตายหรือที่เรียกในภาษาเทคนิคว่า “scorch time” แล้ว ยังบอกระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบยางให้คงรูป (optimum cure time)อีกด้วย

#ทดสอบยาง #Oscillating_Disk #Rheometer #ASTM_D2084 #ISO_3417,


contact-us-tasatec