การทดสอบยาง vulcanization characteristic ASTM D5289, ISO 6502 Moving Die Rheometer

Moving Die Rheometer คือ วัดลักษณะการคงรูปของยาง (vulcanization characteristic) โดยการหมุนจานด้านบน ด้วยรอบการหมุน มุมองศา และอุณหภูมิ ตามที่กำหนดไว้ใน ASTM D5289 หรือ ISO 6502 โดยมีจานด้านล่างซึ่งอยู่กันที่ และสามารถควบคุมการเคลื่อนของ Die ได้ ผลที่ได้จะเป็นค่า Torque Min/Max Scorch Time และ Vulcanization Characteristic

#ทดสอบยาง #Moving_Die #Rheometer #ASTM_D5289 #ISO_6502


contact-us-tasatec