CHLORINATION, Dairy Farm and Livestock

ความสำคัญเกี่ยวกับการวัดคลอรีนด้วยREGAL GAS CHLORINATIONในอุตสาหกรรมฟาร์มโคนม

เนื่องจากการทำฟาร์มโคนมนั้นจะต้องมีการตรวจสอบความสะอาดเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือน้ำที่ใช้ในฟาร์มโคนม ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มของโคหรือน้ำที่น้ำมาใช้ทำความสะอาดฟาร์มโคนมเป็นน้ำที่สะอาดหรือไม่ ดังนั้นฟาร์มโคนมจึงมีการฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆด้วยคลอรีนและจะต้องมีการจ่ายคลอรีนจากระบบในปริมาณที่พอเหมาะ มิฉะนั้นอาจเป็นอันตรายหรือทำให้เกิดโรคติดต่อไปยังบุคคลและโคนมที่เราเลี้ยงได้ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวนั้น ก็มีวิธีการที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ นั่นคือการวัดปริมาณการจ่ายคลอลีนของระบบด้วยREGAL GAS CHLORINATION เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมในการควบคุมการจ่ายคลอรีนและได้คุณภาพของน้ำที่ดีในการใช้งานสำหรับฟาร์มโคนมโดยวิธีการนี้เป็นการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณการจ่ายของคลอรีน(REGAL GAS CHLORINATION)นั่นเอง วิธีการวัดปริมาณการจ่ายของคลอรีนด้วยREGAL GAS CHLORINATIONนั้น ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้โคนมในฟาร์มติดเชื้อโรคจนเป็นผลกระทบต่อรายได้ซึ่งอาจโยงไปถึงบุคคลในฟาร์มที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับโคนมด้วย

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดปริมาณการจ่ายของคลอรีนด้วย ติดต่อได้ที่


contact-us-tasatec