Disinfect and sanitizing irrigation Farming

การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนในฟาร์มโคนม ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ สาหร่าย, สไลม์, และแบคทีเรียสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในรางน้ำดื่ม และสายน้ำ คลอรีนจะช่วยลดเมือกสาหร่าย และแบคทีเรียในน้ำดื่มของโคนม มีรายงานว่าวัวดื่มน้ำน้อยลงหากมีการปนเปื้อนของสาหร่าย, สไลม์และแบคทีเรีย

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกล่าวว่าการดื่มน้ำของวัวจะเพิ่มขึ้น หากได้รับคลอรีนอย่างเหมาะสม การดื่มน้ำมากขึ้นอาจหมายถึงปริมาณน้ำนมที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีกำไรเพิ่มขึ้น การฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มอย่างเหมาะสมจะช่วยควบคุมโรคที่พบในฟาร์มโคนม ในขณะเดียวกันในฟาร์มโคนม แบคทีเรียสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในน้ำดื่ม แม้ว่าน้ำต้นทางจะปราศจากแบคทีเรียก็ตาม การบำรุงรักษาระดับคลอรีนที่เพียงพอจะช่วยลดจำนวนแบคทีเรียที่มีอยู่ได้มาก

คลอรีนในน้ำดื่มควรอยู่ในรูปของ Free Availble Chlorine เนื่องจาก HOCL (Hypochlorous Acid) มีประสิทธิภาพสูงสุดจากคลอรีนในการทำลายแบคทีเรีย การใช้คลอรีนควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เนื่องจากน้ำดื่มถูกปนเปื้อนซ้ำ ๆ กับอาหารสัตว์, เมือกมูลสัตว์ และน้ำลายจากวัว ควรมีระดับคลอรีนอิสระตกค้าง ที่อยู่ห่างจากแหล่งที่มาของคลอรีนมากที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่ามีการฆ่าเชื้อโรคอย่างเพียงพอ การทำความสะอาดรางน้ำดื่มเป็นประจำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคลอรีนสูงสุด

 DISINFECTION OF DAIRY COW DRINKING WATER

GENERAL
Chlorine disinfection on dairy farms has proven to be success. Algae ,Slime, and bacteria can grow very rapidly in the drinking troughs and water lines. Properly chlorine drinking water reduces slime, algae, and bacteria in dairy cows’ drinking water. It has been reported that cows drink less water if it is contaminated with algae, Slime, and bacteria. Dairy farmers have also started that their cows’ water intake increase if it is properly chlorinated. More water intake can mean more milk output ,which results in increase profits. Proper disinfection of the dairy drinking water supply will help control diseases found on dairy farms. On a dairy farm application, bacteria can grow rapidly in drinking water ,even if the source water is bacteria free. Maintenance an adequate level of chlorine in the drinkers can greatly reduce the numbers of bacteria present.
 
The chlorine in the drinking water should be in the form of Free Availble Chlorine since HOCL (Hypochlorous Acid) is the most effective from of chlorine at destroying bacteria. The chlorine application should also be continuous as the drinking water is repeatedly being contaminated with feed ,manure mucus ,and saliva from the cows. A free chlorine residual level should exist in the drinker farthest from the source of chlorine to assure that disinfection is adequate. Regular cleaning of the drinking troughs maximize the chlorine’s effectiveness.
 
In addition to the economic and health benefits ,dairy farmers are experiencing flexibility with gas chlorination systems ,as several application points can be supplied from a single source.

Gas chlorination is also the most cost effective means of disinfecting water. Because it is 100% pure chlorine, no additional elements are added that might effect water consumption. Regal gas chlorination safe and easy to manage.

DISINFECTION OF EQUIPMENT AND FACILITIES

GENERAL
Stalls ,waste troughs ,and floors are all breeding places for bacteria and algae. It is imperative that the water be chlorinated in order to kill all bacteria. Properly disinfected equipment and facilities helps to assure that high quality milk is processed. During the various processing procedures ,it’s important to make sure outside microbial contamination of milk does not occur. For instance ,properly disinfected spray water can be utilized to wash off equipment of fecal and other physical contaminants while reducing bacteria levels.
 
The processing of milk and the proper disinfection of the processing water is extremely critical. The milk passes through many different pieces of equipment and goes through numerous operations. Along with proper disinfection of the milk ,the disinfection process must also keep the equipment properly sanitized at all times.
 
The bulletin discusses and depicts two different REGAL gas chlorination systems that can be used in this application. The first system is a manual system that can be used when chlorine is injected into a water line flowing at a fixed (non-varying)rate. The second system is an automatic system that can be used to control the chlorine residual when chlorinating into a non-metered varying water flow rate with possible varying demand as well.

A.MANUAL CHLORINATION SYSTEM

A REGAL single cylinder gas chlorinator (or an optional REGAL automatic switchover gas chlorinator) installed as shown on the attached drawing ,will provide a safe and low maintenance system. Since the chlorination system booster pump is electrically interlocked with the well pump motor starter circuit ,system operation is essentially automatic. Once the required chlorine gas feed rate (chlorine dosage) has been determined and manually set ,the system automatically turns itself on and off as required. The direct cylinder or ton container mounting of the chlorinator systems vacuum regulator (s) provides maximum safety since all dangerous gas lines under pressure are eliminated.
A REGAL cylinder scale is used to provide a record of chlorine used on a daily basis as well as the amount ofchlorine remaining. When a REGAL automatic swithover gas system ia used ,the operator is assured that as long as he changes cylinder or containers as soon as they are empty ,the system will never be with out chlorine.

B.AUTOMATIC CHLORINATION SYSTEM (See drawing #2)
Sometimes ,a manually operated chlorination system ,or even an automatic flow proportional chlorination system cannot be used successfully. This is particularly true on small water or waste water systems that have low (non-metered) varying water flows as well as varying chlorine demand and/or high residual requirements. These projects generally require a system capable of stable control based on the required residual only.
 
This system shown on Drawing#2 of this bulletin uses a conventional residual (only) control system and a separate mixing tank which allows the system to compensate for widely varying demand as well. This system is just one method that can be to provide relatively stable residual and will work when the following system conditions exist.
1.The water flow rate to be treated is not metered and varies over a wide range.
2.The chlorine demand of the water varies over a wide range ,but the rate of change is less than plus or minus 10% per minute.
3.The chlorine feed rate requirements are low.
4.The system has frequent and prolonged very low or zero water flow conditions.
5.The average water flow rate to be treated is 100 GPM or less.
The best results will occur when the mixing tank volume provides a minimum holding time of one minute at average flow. For example ,if the average water flow rate is 50 GPM ,tank volume should be prior to the point at which the pump suction water is taken from the tank by a distance equal to 1/3 the tank height. This should provide for a total system “lag” time (the time it takes for a gas feed rate change to be detected by the analyzer) of thirty seconds or less.
 
The booster/recirculation pump rating in GPM should not be less than 20% of the tank volume. This will provide rigorous mixing of the chlorine solution with the water being treated. Because the booster pump never shuts off ,it must be suitable for continuous service. The chlorine residual analyzer is an extremely important component of this system because it provides the control signal to the gas feed system. Therefore it is imperative that the analyzer be properly maintained and correctly calibrated at all times. All materials must be capable of withstanding the maximum chlorine concentration of the system. See DRAWING#2 ON REVERSE

หากลูกค้าสนใจเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อในน้ำที่ใช้ในฟาร์มโคนม หรือฟาร์มปศุสัตว์ Disinfection of daily farm drinking and sanitizing water สามารถติดต่อเราได้ที่


contact-us-tasatec