Cold Storage and Freezer Rooms

Cold Storage and Freezer Rooms

Ammonia (NH3) leak can pose a serious health threat and result in food spoilage. Cold Storage and Freezer Rooms แอมโมเนียยังคงเป็นสารหล่อเย็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอาหารแช่แข็ง ห้องเย็น โรงน้ำแข็ง ด้วยต้นทุนในการลงทุนระบบแรกเริ่ม และต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่าสารให้ความเย็นประเภทอื่น และทุกวันนี้แอมโมเนียก็ยังถูกใช้กันอย่างกว้างขวางในเกือบทุกอุตสาหกรรม เราเห็นข่าวพนักงานโรงงานหลายสิบชีวิตถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาล ด้วยอาการอาเจียน หรือบางรายก็หมดสติ จากอุตสาหกรรมเหล่านี้ค่อนข้างบ่อย หรือบางครั้งถ้ารั่วออกมาเยอะจนถึงภายนอกบริเวณควบคุมก็จะทำให้ต้นไม้บริเวณนั้นล้มตายได้ ซึ่งแอมโมเนียที่รั่วไหลออกมาเจือปนในอากาศเพียง 5 ppm ก็สามารถทำอันตรายต่อระบบหายใจของมนุษย์ได้แล้ว แอมโมเนียเซนเซอร์ (NH3 Detector) นั้นมีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆคือ Indoor กับ Outdoor ปรึกษาทาซาเทคนะค่ะ หากต้องการมีอุปกรณ์ตรวจวัด แอมโมเนีย ที่มีประสิทธิภาพ และใช้งานที่ถูกต้องยาวนาน