Hatcheries and Farms Ozone

ฟาร์มสัตว์ปีก, ฟาร์มเลี้ยงปลา หรืออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใดๆก็ตาม  จำเป็นต้องมีน้ำสะอาดใช้ตลอดเวลา  เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสัตว์ที่อยู่ในฟาร์ม  นอกจากนี้ ยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของได้เยอะทีเดียว  น้ำที่มีการปนเปื้อน จะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อซึ่งจะทำให้ผลิผลิตลดลง วิธีการทั่วไปที่เกษตรกรนิยมในการฆ่าเชื้อน้ำ ก็โดยการสร้างโอโซนด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโอโซน โอโซนเป็น bactericide ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากโรคที่เกิดจากน้ำ ซึ่งก็จะช่วยทำให้อัตราการรอดตายสูง การปล่อยน้ำวน ทำให้ไม่มีสารตกค้างที่ไม่พึงประสงค์หลงเหลืออยู่  อย่างไรก็ตามโอโซนในปริมาณเข้มข้นสูงเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ในฟาร์ม 

ตามมาตรฐานที่กำหนดโดย OSHA อนุญาตมีปริมาณโอโซนน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม / ลิตรต่อระยะเวลาการทำงานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  และปริมาณโอโซนสูงสุดที่มนุษย์จะสามารถสัมผัสต่อครั้ง ไม่ควรเกิน 0.3 มิลลิกรัม / ลิตร ในช่วงระยะเวลา 10 นาที

ทาซาเทคมีเซนเซอร์คอยตรวจจับความเข้มข้นของโอโซนในอากาศ  ซึ่งสามารถติดตั้งไว้บริเวณรอบฟาร์มเพื่อคอยเตือนเมื่อระดับโอโซนสูงขึ้นจนเกีอบจะเป็นอันตรายต่อคนงาน  และสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม  โอโซนเป็นก๊าซที่ทำปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถกัดกร่อนโลหะ หรือวัสดุพลาสติกให้เกิดความเสียหายได้   ดังนั้น ควรจะมีการตรวจสอบบำรุงรักษาข้อต่อท่อ, ปะเก็นและซีลทั้งหมดของเครื่องกำเนิดโอโซน  นอกจากระบบตรวจจับโอโซนในอากาศแล้ว  เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบโอโซนตามที่ๆอาจเกิดรอยรั่วต่างๆเช่น ข้อต่อท่อ  วาล์ว  หัวฉีด ก็ควรมีอุปกรณ์แบบพกพาที่ใช้ในการตรวจสอบการรั่วไหลตามจุดต่างๆ ที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ สะดวกไว้ด้วย เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

Hatcheries, fish farms and such in the aquaculture industry require clean water to maintain a high survival rate while rearing aquatic animals. Contaminated water increases the risk of infection which in turn can compromise production. A common way to disinfect water is by generating ozone on-site with an ozone generator. Ozone is a powerful bactericide and viricide that decreases the risk of infection from water borne diseases which helps maintain a high survival rate, aerates the water and leaves no undesirable residues. However, ozone is highly toxic to humans and aquatic animals at very low levels. 

Standards set by OSHA allow a permissible exposure level of less than 0.1 mg/L on a time-weighted average for an 8 hour work period and a maximum single exposure level of 0.3 mg/L for less than a 10 minute duration.

For human safety, the ozone concentrations in the air should be monitored in the locations that could become contaminated with ozone. Ozone Gas Detector offers a fixed, continuous gas monitoring solution for hatcheries, fish farms and other aquaculture operations that use ozone to clean the water. Use as a standalone system, or combine up to four ozone gas detectors with Quad Channel Controller for larger applications. Each Ozone transmitter features an audible alarm, LCD display with real time gas readings and a programmable relay to shut down the ozone generator. When combined with a Controller, three more relays are available for triggering safety events such as switching on/off ventilation fans or make-up air fans and/or activating a remote strobe/horn. More value-added features available are two analog outputs, a data logger, manual equipment ON/OFF switch, top mounted strobe, remote strobe and horn combo and remote display module that offers the ability to view the gas level readings in a separate location from the controller and transmitters.

Ozone is a very reactive gas and can quickly corrode metals and damage plastic materials. There should be regular maintenance checks of pipe fittings, gaskets and seals all along the ozone injection system. In addition to a fixed gas detection system, it is also recommended that portable handheld monitors be used to do spot checks for leaks around piping and in poorly ventilated areas. If there is an equipment malfunction, or if tubing’s and fittings leak, or too much ozone is being produced, a properly installed ozone gas detector system will alarm and shut down the ozone generator before a dangerous environment is created and the health and safety of the workers is jeopardized.


contact-us-tasatec