3 สาเหตุปัญหาคุณภาพยาที่โดนเรียกยาคืนของ อย.

3 สาเหตุปัญหาคุณภาพยาที่โดนเรียกยาคืนของ อย.
Package Quality Defect, Mandatory recall

1.“ยาปลอม” ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73 จัดเป็นปัญหาคุณภาพยา
2.“ยาผิดมาตรฐำน” ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 จัดเป็นปัญหาคุณภาพยา
3. ปัญหาคุณภาพยาที่เกิดจากกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เภสัชเคมีภัณฑ์
วัสดุการบรรจุ และยาสำเร็จรูป รวมถึงการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์

ขอบขอบคุณข้อมูจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการดำเนินการจัดการปัญหาคุณภาพยา (กันยายน 2563)


contact-us-tasatec