วัดออกซิเจนในงาน HIGH PURITY GAS MANUFACTURING Oxygen Measurement

วัดออกซิเจนในงาน HIGH PURITY GAS MANUFACTURING Oxygen Measurement
Application: วัดออกซิเจนช่วง TRACE OXYGEN

ก๊าซที่ผลิตและจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมมักได้รับการรับรองความบริสุทธิ์ ออกซิเจน ซึ่งโดยทั่วไประบุว่าเป็นสิ่งเจือปน อาจมีความเข้มข้นต่ำถึง 2 – 3 ppm (ส่วนในล้านส่วน) ผู้ใช้และผู้จัดหาก๊าซเหล่านี้มักตรวจสอบระดับออกซิเจนโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ที่มีจำหน่ายทั่วไป Tasatec สามารถวัดค่าออกซิเจนในช่วง ppm ย่อยได้ ก๊าซที่ผลิต ได้แก่ อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน ไซเลน ไนโตรเจน เป็นต้น

Gases manufactured and sold to industry are usually certified as to their purity. Oxygen, which is commonly listed as an impurity, may be present in concentrations to as low as 2 – 3 ppm (parts per million). Users, as well as suppliers of these gases, frequently verify the oxygen levels using commercially available analyzers. Tasatec can provide oxygen measurement in the sub-ppm range. Manufactured gases include Argon, Helium, Hydrogen, Silane, Nitrogen, etc.


contact-us-tasatec