ความแตกต่าง ระหว่าง scorch time และ cure time

Mooney Scorch Time คือ ระยะเวลาทั้งหมด ที่ยางตัวอย่างภายใต้การทดสอบ เริ่มมีค่า viscosity 5 เท่า ส่วน Mooney Cure time ระยะเวลาที่ยางตัวอย่างภายใด้การทดสอบเปลี่ยนค่า Visosityity จาก 5 เท่าเป็น 35 เท่า ภายใต้อุณหภูมิทดสอบที่กำหนด

#scorch_time #cure_time #rubber #Mooney #แตกต่าง


contact-us-tasatec