Heat Seal ตามมาตรฐาน ASTM F2029 ด้วยเครื่อง Heat Sealer แบบ Gradient ที่ปรับอุณหภูมิแตกต่างกันได้ในครั้งเดียว

Heat Sealer หรือ บางครั้งอาจเรียกสั้นๆว่า Heat Seal คือ อุปกรณ์ที่จำลองการซีลในการผลิตจริง โดยการซีลฟิล์มตัวอย่างที่อุณหภูมิต่างๆ แล้วนำมาทดสอบความแข็งแรงของรอยซีลอีกครั้งด้วยเครื่อง tensile

ความสำคัญของ Heat Seal ในกระบวนการ การทดสอบฟิล์มตัวอย่าง โดยใช้ Heat Gradient Tester คือการควบคุมอุณหภูมิ แรงกด และเวลา ซึ่ง 3 ปัจจัยนี้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของเครื่อง Heat Gradient Tester ตามมาตรฐาน Standard ASTM F2029

Heat Gradient Tester

สำหรับผู้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ (Film Manufacturer) ที่เน้นคุณภาพนั้น มักจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทดสอบ Heat Seal ของของฟิล์ม (Film) โดยใช้ Heat Gradient Tester ตามมาตรฐาน Standard ASTM F2029 เพื่อให้ทราบอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดกับฟิล์มตัวอย่างนั้นๆ และมีค่าเบี่ยงเบนของอุณหภูมิให้ผู้ใช้งานทราบ

สำหรับผู้ใช้งานฟิล์มบรรจุภัณฑ์ (Film User) เครื่อง heat seal นี้จะช่วยให้พวกเค้าทราบถึงการตั้งค่าเครื่องจักร เพื่อจะได้ตั้งค่าอุณหภูมิที่ heat bar ในการผลิตจริงได้ โดยอาจมีการชดเชยค่าต่างๆ จากการผลิตจริงเข้าไป

เครื่อง Heat Sealer หรือ Heat Seal ตาม Standard ASTM F2029 ในปัจจุบันนั้น มีระบบการให้ความร้อนด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ ได้ค่าที่ชัดเจน, สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ และนิ่งมากๆ, และในรุ่น advance ก็ยังมี function ที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ Heat Seal ที่ตอบรับความต้องการผู้ใช้งานอย่างยิ่ง คือ ในการซีล 1 ครั้ง เครื่องสามารถซีลฟิล์มตัวอย่างได้ที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันถึง 5 อุณหภูมิ และในการทดสอบความแข็งแรงของรอยซีลด้วยเครื่อง tensile ก็ยังให้ค่าความแข็งแรงของรอยซีลที่อุณหภูมิแตกต่างกันทั้ง 5 ค่าในการทดสอบเพียงครั้งเดียว ประหยัดเวลากว่าเครื่องรุ่นก่อนมาก

สนใจการทดสอบ Heat Seal ตาม ASTM F2029 โดยใช้ Heat Gradient Tester ติดต่อทาซาเทคมาตามช่องทางสะดวกด้านล่างได้เลยค่ะ


contact-us-tasatec