วัดออกซิเจนในงาน POULTRY HATCHING Oxygen Measurement

วัดออกซิเจนในงาน POULTRY HATCHING Oxygen Measurement
Application: วัดออกซิเจนช่วง PERCENT OXYGEN/CARBON DIOXIDE


ในระหว่างการฟักไข่ จะมีการรักษาระดับของออกซิเจนและ CO² ไว้เพื่อให้ได้อัตราการฟักไข่สูงสุด การควบคุมก๊าซดังกล่าวสามารถเพิ่มอัตราการฟักไข่ได้ 5% ถึง 7%

During incubation, certain levels of oxygen and CO² are maintained in order to achieve a maximum hatching rate. Control of the aforementioned gases can provide an increase in the hatching rate of 5% to 7%.


contact-us-tasatec