วัดออกซิเจนในงาน TRANSPIRATION BOTANICAL STUDIES Oxygen Measurement

วัดออกซิเจนในงาน TRANSPIRATION BOTANICAL STUDIES Oxygen Measurement
Application: วัดออกซิเจนช่วง PERCENT OXYGEN

การวัดอัตราการรับออกซิเจนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเจริญเติบโต วงจรชีวิต ผลผลิต ความไวต่อการโจมตีของเชื้อรา/แมลง ฯลฯ

Measurement of oxygen-uptake rates as it relates to growth patterns, life cycles, yields, susceptibility to fungus/insect attack, etc.


contact-us-tasatec