Bio Gas Processing กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ

การผลิตพลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพ (Biogas)

bio gas

ไม่มีวี่แววว่าราคาน้ำมันจะลดลงเหมือนในอดีต ดังนั้น การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนจึงเป็นทางออกที่ดียิ่ง ก๊าซชีวภาพเป็นหนึ่งทางเลือกในพลังงานทดแทน

ในบางอุตสาหกรรม ปริมาณก๊าซชีวภาพ ที่ผลิตได้อาจมากพอที่จะใช้เป็นแหล่งพลังงานในกระบวนการ ผลิตทั้งหมด แต่ในบางอุตสาหกรรมก๊าซชีวภาพอาจทดแทนพลังงาน ในกระบวนการผลิตได้บางส่วนเท่านั้น

กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพนั้นเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ ที่อาศัยการทำงานของจุลินทรีย์จำพวกที่ไม่ชอบออกซิเจน ซึ่งจุลินทรีย์แบบไม่ชอบออกซิเจนนั้นมี 2 พวก คือ พวกที่สร้างมีเทน (Methanogenic bacteria)และ พวกที่ไม่สร้างมีเทน (Non-methanogenic bacteria)

โดยจุลินทรีย์ประเภทสร้างมีเทนนี้จะใช้สารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนเป็นสารอาหาร และให้ผลผลิตเป็นก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)เป็นหลัก โดยมีก๊าซอื่นๆในปริมาณเล็กน้อยเช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จุลินทรีย์กลุ่มนี้ไม่ชอบออกซิเจนอิสระ (O2) ดังนั้นในการผลิตก๊าซชีวภาพนั้นจะต้องระวังไม่ให้ออกซิเจนสามารถเข้าไปสัมผัสกับจุลินทรีย์กลุ่มที่สร้างมีเทน เพราะจะทำให้การผลิตก๊าซมีเทนด้อยประสิทธิภาพ และเนื่องจากแบกทีเรียกลุ่มสร้างมีเทน สามารถใช้สารอาหารที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนเท่านั้น การผลิตก๊าซมีเทนจากสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน จึงต้องอาศัยการทำงานของแบกทีเรียกลุ่มไม่สร้างมีเทน เพื่อทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีความซับซ้อนสูง ให้กลายเป็นสารอินทรีย์ที่มีความซับซ้อนต่ำ พอที่แบกทีเรียกลุ่มสร้างมีเทนสามารถย่อยสลายได้

หากท่านต้องการวัดก๊าซชีวภาพ (Biogas)เหล่านี้ เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำแนะนำท่านได้


contact-us-tasatec